Medezeggenschap

'Ik praat en beslis mee'. Dit is één van onze speerpunten uit het bedrijfsplan vanuit het cliëntperspectief. Wij willen de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij de cliënten organiseren.

In 2018 is er een project gestart met als doel de implementatie van de nieuwe medezeggenschapsstructuur binnen Talant. De medezeggenschap wordt op verschillende niveaus geregeld:

  • Op locatieniveau komen locatieraden.
  • Per woonleefzone komen gebiedsraden.
  • Alle zaken die overstijgend zijn aan een woonleefzone worden besproken in de centrale raden.

Er is in 2018 veel gebeurd. Cliënten en/of vertegenwoordigers en medewerkers zijn via bijeenkomsten geïnformeerd over de nieuwe structuur. Hoofden zijn verantwoordelijk voor het vormen van een raad op hun locatie. Op veel locaties is het gelukt om een medezeggenschapsraad samen te stellen met cliënten. Deze raden worden door coaches medezeggenschap ondersteund. In 2018 zijn 18 coaches aangesteld en zij hebben scholing gevolgd.
Als het niet lukt een locatieraad samen te stellen met cliënten, dan wordt er een locatieraad opgericht bestaande uit cliëntvertegenwoordigers. Zo zijn er in 2018 in totaal 45 cliënten locatieraden en 7 locatieraden met cliëntenvertegenwoordigers opgericht.

Talant vindt dit onderwerp erg belangrijk en wil graag overal locatie- en gebiedsraden realiseren. Daarom is besloten het project door te laten lopen in 2019.

Talant heeft naast de basis website een site speciaal voor haar cliënten. Op deze website worden verschillende onderwerpen in duidelijke taal uitgelegd, zoals medezeggenschap. Naast folders wordt er ook een e-learning aangeboden over dit onderwerp. https://clienten.talant.nl/over-talant/medezeggenschap-bij-talant

Video 1 Ons locatieplan

Waarschijnlijk is geen enkel locatieplan bij Talant zo vaak bekeken, als het locatieplan van de locaties wonen en dagbesteding in Joure. De plannen en ideeën staan in een kleurrijk fotoboek, dat uitnodigt om te bekijken en te lezen. Minke Aardema, hoofd en initiatiefneemster, vertelt er enthousiast over in de video ‘Ons locatieplan’. Deze video is de eerste in een reeks van acht. De video’s laten mooie inspirerende voorbeelden zien van hoe er door cliënten en medewerkers invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het bedrijfsplan 2017.