Succesvolle ISO-certificering Alliade 2018

Wij zijn een gecertificeerde zorgaanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren.

Resultaten toetsing

De externe auditoren zijn onder andere positief over:

  • De uitwerking van een ‘verbindende’ generieke methodiek (het basisbegeleidingsmodel).
  • Verwanten maken, wanneer gewenst en mogelijk, gebruik van het cliëntverwantenportaal. Dit is van toegevoegde waarde in het ‘in verbinding zijn’.

Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook leer- en verbeterpunten. Er zijn twee punten op Alliade niveau beschreven. Deze zijn ook van toepassing bij Talant. Dit zijn:

  • Nog niet altijd leiden rapportages van te behalen doelen tot een eventuele heroriëntatie van doelen en acties.
  • Er is op dit moment nog niet altijd een volledige cyclische benadering op het uitvoeren van risico inventarisaties op procesniveau. Zo is op de nieuwe processen medicatieveiligheid en BHV nog niet vastgesteld hoe de beheersmaatregelen worden bewaakt. 

Tijdens een rondgang op één locatie is één tekortkoming geconstateerd. Het blijkt dat onder andere als gevolg van de herinrichting de werkomstandigheden niet getoetst zijn ofwel zeer waarschijnlijk niet conform de ARBO eisen zijn.  

Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de instantie de het certificaat afgeeft.