Wij toetsen onszelf en elkaar

Wij voeren interne audits of toetsingen uit om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het team kwaliteit voert, samen met interne auditoren (onaangekondigde) audits uit. Het hoofd ontvangt van de resultaten een verslag en gaat samen met het team aan de slag met de verbeterpunten. 

Ook zijn er toetsinstrumenten in i-Kaaa (kwaliteitshandboek) beschikbaar waarmee medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen. Hier is in 2018 een begin mee gemaakt en dit zal in 2019 verder uitgebreid worden. Daarnaast kan het toetsinstrument ingezet worden als intercollegiale toetsing. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Dit draagt bij aan borging.

Voorbeelden van toetsinstrumenten/vragenlijsten in i-Kaaa zijn:

  • Medicatieveiligheid
  • Hygiëne en infectiepreventie
  • Cliëntdossier
  • BHV (bedrijfshulpverlening)

Audit gespecialiseerde epilepsiezorg

Op 20 locaties in Drachten, Beetsterzwaag, Stiens en Kollum zijn audits uitgevoerd naar de Gespecialiseerde EpilepsieZorg (GEZ).

Er is in deze audit ervaring opgedaan met het betrekken van een verwant bij de audit. Uitgaande van transparantie kan dit ook een mooie aanvulling zijn bij andere interne audits. 

Naar aanleiding van de audit is gekeken of locaties, specifiek gericht op gespecialiseerde Epilepsiezorg, bij kunnen dragen aan de kwaliteit van zorg. Maar epilepsie is vaak (slechts) één van de aandachtsgebieden bij de goede zorg en begeleiding van cliënten. Een goede (homogene) groepssamenstelling is daardoor niet mogelijk. Daarom wordt er extra ingezet op het bevorderen van de deskundigheid van medewerkers op locaties waar cliënten met epilepsie wonen. Ook zijn verbeteracties in gang gezet bij enkele werkprocessen en onderlinge afspraken rond de zorg voor epilepsie. Uit de audit komen deze verbeterpunten naar voren.

De uitkomsten van de audits zijn met de betreffende hoofden besproken. Zij zijn met de verbeterpunten aan de slag gegaan.